Utbildning

PEFC standardens utbildningskrav

I PEFC:s sociala standard formuleras kompetenskraven för medarbetarna i certifierade företag. Utöver skoglig grundutbildning ställer den reviderade standarden från 2017 följande krav:

  • Personal som planerar, leder eller utför skogliga arbeten ska ha för ändamålet adekvat natur- och kulturmiljövårdskompetens genom SYN-kurs i ämnet eller motsvarande.
  • Personal som planerar och utför skogsdikning eller markberedning ska ha kompetens motsvarande SYN-kursen skyddsdikning/dikesrensning eller markberedning/markbehandling.
  • Personal som ansvara för planering och målklassning av ett område inför åtgärd och skogsbruksplanläggare ska ha kompetens i skoglig naturvärdesbedömning i enlighet med SYN eller motsvarande.
  • Skogsbruksplanläggare ska ha kompetens motsvarande skoglig högskoleutbildning i skogsindelning och enligt de krav planproducenten fastställer.
  • För säsongsanställd personal utan skoglig kompetens ska arbetets kvalitet och PEFC-kravens efterlevnad säkerställas genom ledning, tillsyn, utbildning eller på annat sätt.
  • Regelbundet återkommande säsonganställd personal förutom plantörer ska efter tre månader uppfylla tillämliga kompetenskrav.

Kompetensutveckling inom natur- och kulturmiljövård, skyddsdikning/dikesrensning, markberedning/markbehandling och skogsbruksplanläggare ska förnyas vart 5:e år.