Revisionsresultat 2023

onsdag 14 februari 2024

Revisionsresultatet för 2023 är nu publicerad på vår hemsida. Vi har under 2023 genomfört 418 internrevisioner vilket är 17% av de anslutna företagen.

Internrevisionerna som är ett stickprov av samtliga anslutna entreprenörer visar att man uppfyller nivån bra. Under 2023 har förbättring skett inom många områden men framförallt när det gäller genomförda SYN-kurser och dokumenterade arbetsplatsträffar. Arbetet med revisioner har förenklats av införandet av Mina sidor som har introducerats under 2023.

Revisorerna har mött ett engagemang och haft bra dialog med företagen man har besökt. De som har haft avvikelser har rättat till dem. Enbart ett fåtal har blivit uteslutna p g a ej åtgärdade avvikelser. 

Läs mer i vår revisionsrapport för 2023: https://ecskog.se/revisionsresultat