Nytt i utföranderegler

Onsdag 13 juni 2018

SWE 002:4 3.2.1 För att förebygga markkompaktering och säkerställa skogsmarkens produktionsförmåga ska markvårdande åtgärder vidtas vid behov. Till exempel risa körstråk och använda markskonare. Alternativt avverka på frusen mark.
SWE 002:4 5.7 Skydd av mark och vatten. 
- Åtgärder, planeras med hänsyn till årstid och markbärighet. 
- Lämplig metod för minimering av körskador.
SWE 002:4 3.3.3 Markberedning ståndortsanpassas.
SWE 002:4 5.3.1 Alla naturvärdesträd lämnas vid gallring och föryngringsavverkning.
SWE 002:4 5.4.2 När naturliga förhållanden medger, ska lövträd värnas vid röjning och gallring så att de utgör minst 10 % av stamantalet fram till sistagallring. Fram till föryngringsavverkning ska minst 20 lövträd per hektar finnas. 

 

Nytt i utföranderegler