Nya regler kring tillstånd för stubbehandling mot rotröta

Fredag 5 november 2021

Det betraktas idag som angeläget att behandla stubbar vid avverkning med bekämpningsmedel som motverkar att rotröta sprider sig i området. Bekämpningsmedlet appliceras normalt automatiskt från skördarens aggregat.

Enligt Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns idag två tillåtna bekämpningsmedel för bekämpning av rotröta i barrträdsstubbar, Basinox (regnr 5583) respektive Rotstop S Gel (regnr 5479). Nämnda bekämpningsmedel är ursprungligen placerade i behörighetsklass 2L, vilket innebär att den endast får användas yrkesmässigt och endast av den som har ett användningstillstånd (2 kap 19 § bekämpningsmedelsförordningen). Observera att sådana tillstånd är personliga.

Kemikalieinspektionen beslutade 2020-10-27 att tillfälligt ändra behörighetsklassen för nämnda produkter till behörighetsklass 3 under perioden den 27 oktober 2020 till 30 april 2022 (se beslut för Basinox respektive Rotstop S Gel). Skälet var att Jordbruksverket då inte hade tagit fram en utbildning som kunde ge användarna av produkterna den särskilda kunskap som krävs för att få det personliga användningstillståndet.

Jordbruksverket har nu tagit fram en sådan utbildning och mot denna bakgrund också gjort ändringar i verkets föreskrift (SJVFS 2014:35) om behörighet att använda växtskyddsmedel genom ändringsförfattningen SJVFS 2021:27. Enligt Jordbruksverkets remiss om utbildningen är det fråga om en enklare webutbildning.

Genom ett tillägg i 2 kap 1 § framgår nu att Jordbruksverket genomför särskilda kurser för behandling av stubbar mot rotröta och att kostnaden för detta är 200 kr per deltagare. Som för andra behörighetsutbildningar för tillstånd att hantera bekämpningsmedel gäller i princip utbildningsbeviset i fem år, enligt de närmare bestämmelser som finns i 2 kap 4 § SJVFS 2014:35. Användartillstånd söks på samma sätt som för andra tillstånd, se 3 kap SJVFS 2014:35.

Jordbruksverkets ändringsföreskrift SJVFS 2021:27 träder ikraft den 15 oktober 2021. Om inget annat beslutas från Kemikalieinspektionen gäller emellertid kravet på användartillstånd för Basinox och Rotstop S Gel först från och med den 1 maj 2022 eftersom produkterna fortfarande har klass 3 – för vilken klass tillstånd inte krävs – fram till den 30 april 2022. Villkor i övrigt för användandet av produkterna kan sökas ur Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Regler om tillståndskrav m.m. för användning av bekämpningsmedel vid behandling av stubbar vid gallring och slutavverkning presenteras i aktiviteterna Yttre miljö > 8 Gallring och Yttre miljö > 11 Föryngringsavverkning. Se under rubriken ”Tillståndsplikt m.m. vid bekämpning av rotröta vid avverkning”.

Information från Regelrätt skogsbruk

Bild: Mats Hannerz

Nya regler kring tillstånd för stubbehandling mot rotröta