fortsättning av nytt i utföranderegler

Onsdag 13 juni 2018

SWE 002:4 5.7.7 Vid erosionsrisk används intermittent Mb-metod.
SWE 002:4 5.7.6 Vid skaderisk kapas stående döda träd.
SWE 002:4 5.7.7 Vid grotuttag lämnas grova löv- och talltoppar.
SWE 002:4 4.1 Hänsyn till sociala värden, rekreation och friluftsliv.
SWE 002:4 4.2 Landsbygdsutveckling.
SWE 004:4 Bilaga 3 Utökade krav gällande traktdirektivens utformning och innehåll.

 

fortsättning av nytt i utföranderegler