2023 års egenkontroll

onsdag 17 maj 2023

Årets egenkontroll är nu stängd och ECSkog som administrerar denna tackar för inskickade svar.

Den har varit öppen att besvara sedan 9 december 2022 på Mina sidor, vilket betyder att tiden för att besvara den har varit längre än något annat år tidigare. Den utökade tiden är med hänsyn tagen till att vi har bytt ut Entreprenörswebben till Mina sidor och därmed det extra arbete som det medfört med att uppdatera våra entreprenörers inloggning. Deadline var ursprungligen 31 mars, men då antalet obesvarade vid det datumet fortfarande var stort gav ECSkog förlängning av tiden i två omgångar.

 

Några resultat:

  • 99% av de 2380 certifierade 2023-01-01 har besvarat egenkontrollen.
  • 56% har registrerat sin utbildningsliggare på Mina sidor, 36% har angett att utbildningsliggare finns i annan form och registrering sker senare.
  • 93% anger att de uppfyller de lagkrav som även är PEFC-krav. Största avvikelsen är inom tillgång till personalutrymme eller dess funktioner (Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket föreskrifter) samt tillgång till företagshälsa (Arbetsmiljölagen).
  • Information om egenkontrollen har löpande förmedlats via hemsida, sociala medier, mailutskick och brev samt ett antal påminnelser via sms till berörda entreprenörer.

 

Egenkontrollen är en viktig del av den årliga internrevisionen och syftar till att du som certifierad entreprenör löpande ska kontrollera din egen verksamhet och ständigt förbättra områden där PEFC-standarden inte efterlevs. Egenkontrollen är även ett bra tillfälle att uppdatera sig om nya lagkrav eller nya mallar och funktioner på Mina sidor och fylla i dessa. Krav på att genomföra egenkontroll följer av entreprenörsstandarden PEFC SWE 003:4 4.3.3, men även certifieringsavtalet med ECSkog. ECSkog som paraply har krav på sig att begära in svaren och följa upp resultaten samt basera kommande års internrevisioner på utfallet. Icke besvarade egenkontroller följs upp och entreprenörerna kontaktas.

 

Kom ihåg:

Ni har skyldighet att meddela ECSkog om ni ska ändra verksamhetsinriktning, utöka eller minska antal maskiner eller antal helårsarbeten nästa år. Vill ni ej vara certifierade 2024? Sista uppsägningsdagen av certifieringen är 30 november 2023. 

Meddela ändringarna till info@ecskog.se.

2023 års egenkontroll